Gru­pa SAMKO – zespół doświad­czo­ny­ch pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy zapew­nia­ją bez­piecz­ną i kom­plek­so­wą reali­za­cję pro­jek­tów inwe­sty­cyj­ny­ch: począw­szy od pozy­ska­nia grun­tu, poprzez pro­jek­to­wa­nie, nad­zór wyko­naw­czy, po sprze­daż goto­wy­ch miesz­kań. Utrzy­mu­jąc pozy­cję lide­ra bran­ży moto­ry­za­cyj­nej w Pol­sce, Sam­ko sta­le odno­si suk­ce­sy na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą ofer­tą

MOTORYZACJA

Macie­rzy­sta dzia­łal­no­ść Sam­ko opie­ra się na napra­wie oraz dys­try­bu­cji czę­ści do auto­ma­tycz­ny­ch skrzyń bie­gów – w War­sza­wie pro­wa­dzi­my ser­wis i sprze­daż czę­ści. Dzia­łal­no­ść jest roz­sze­rza­na o kolej­ne dzia­ły: rege­ne­ra­cja sprzę­gieł hydro­ki­ne­tycz­ny­ch i tur­bo­sprę­ża­rek. Obec­nie poza War­sza­wą Sam­ko posia­da dwa pręż­nie dzia­ła­ją­ce oddzia­ły. Na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści gru­pa Sam­ko dzia­ła od 2006 r. Naszym celem jest pro­wa­dze­nie pro­jek­tów inwe­sty­cyj­ny­ch zgod­nie z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi stan­dar­da­mi dba­jąc jed­no­cze­śnie o bez­pie­czeń­stwo finan­so­we naszy­ch klien­tów.

DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół to inży­nie­ro­wie z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem zawo­do­wym, zarów­no na eta­pie bez­po­śred­nie­go wyko­naw­stwa, jak i nad­zo­ru inwe­sty­cyj­ne­go. Pra­cu­je­my z cenio­ny­mi archi­tek­ta­mi, praw­ni­ka­mi, jak i licen­cjo­no­wa­ny­mi pośred­ni­ka­mi. Wyko­na­nie robót powie­rza­my wyłącz­nie reno­mo­wa­nym fir­mom gwa­ran­tu­ją­cym wyso­ką jako­ść i ter­mi­no­wo­ść wyko­na­nia. Współ­pra­cu­je­my z insty­tu­cja­mi finan­so­wy­mi, poma­ga­my w przy­go­to­wa­niu ofert kre­dy­to­wy­ch. Od lat dba­my o satys­fak­cję i dosto­so­wu­je­my się do potrzeb naszy­ch klien­tów.

INWESTYCJE

Zakres dzia­łań Sam­ko obej­mu­je rów­nież pozy­ski­wa­nie i przy­go­to­wy­wa­nie grun­tów do dzia­łań inwe­sty­cyj­ny­ch. Regu­lu­je­my stan praw­ny nie­ru­cho­mo­ści w War­sza­wie i oko­li­ca­ch. Na swo­im kon­cie mamy suk­ce­sy zwią­za­ne z odzy­ski­wa­niem nie­ru­cho­mo­ści w związ­ku z zaku­pem rosz­czeń repry­wa­ty­za­cyj­ny­ch. Sam­ko sta­le posze­rza ofer­tę zaku­pu, jak i sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści. Chęt­nie podej­mu­je­my się wyzwań inwe­sty­cyj­ny­ch!

WIĘCEJ

Czorsz­tyń­ska 4 – War­sza­wa Wola

Nasza aktu­al­na inwe­sty­cja to kame­ral­ny budy­nek apar­ta­men­to­wy w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Par­ku Moczy­dło. Inwe­sty­cja przy Czorsz­tyń­skiej to 23 wyso­kiej kla­sy apar­ta­men­ty o zróż­ni­co­wa­ny­ch metra­ża­ch: od 38 m² do 200 m². Uro­kli­we miej­sce, w samym ser­cu zie­lo­nej Woli to ide­al­na prze­strzeń do życia dla osób cenią­cy­ch kom­fort i dys­kret­ną ele­gan­cję.

ikona1
ikona2
ikona3