Sam­ko Deve­lop­ment Sp. z o.o.
ul. Połczyń­ska 112A
01–304 Warszawa

tel. 22 636 85 07
e‑mail: development@samko.pl

Sąd Rejo­no­wy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospo­dar­czy KRS
KRS nr: 0000553422
NIP: 522–302-77–19
REGON: 361321180
Wyso­kość kapi­ta­łu zakła­do­we­go: 10 000,00 zł.


Samko-Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Połczyń­ska 112A
01–304 Warszawa

tel. 22 636 85 07
e‑mail: inwestycje@samko.pl

Sąd Rejo­no­wy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospo­dar­czy KRS
KRS nr: 0000269366
NIP: 527–253-42–15
REGON: 140845826

Wyso­kość kapi­ta­łu zakła­do­we­go: 1 000 000,00 zł.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Imię i nazwisko

  Adres ema­il

  Tele­fon

  Skąd dowie­dzia­łeś się o inwestycji:

  Wybierz temat

  Treść wia­do­mo­ści

  Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych na cele wyko­ny­wa­nia zle­co­nych usług, jak i dla celów kon­tak­to­wa­nia się z Gru­pą Kapi­ta­ło­wą SAMKO oraz dla celów mar­ke­tin­go­wych. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne i nie­zbęd­ne do wyko­na­nia usłu­gi. Zosta­łem poin­for­mo­wa­ny, że przy­słu­gu­je mi pra­wo dostę­pu do moich danych, moż­li­wo­ści ich popra­wia­nia, żąda­nia zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia, co jest zgod­ne z Poli­ty­ką Bez­pie­czeń­stwa Gru­py SAMKO dostęp­ną w biu­rze Admi­ni­stra­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://www.samko-development.pl/polityka-bezpieczenstwa/. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest SAMKO P.U.H. Miro­sław Barbachowski.

  Poli­ty­ka Bezpieczeństwa

   

  Biu­ro Sprzedaży
  ul. Połczyń­ska 112A, 01–304 Warszawa

  tel. +48 516 018 874