Sam­ko Deve­lop­ment Sp. z o.o.
ul. Połczyń­ska 112A
01–304 War­sza­wa

tel. 22 636 85 07
e-mail: development@samko.pl

Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy
XIII Wydział Gospo­dar­czy KRS
KRS nr: 0000553422
NIP: 522–302-77–19
REGON: 361321180
Wyso­kość kapi­ta­łu zakła­do­we­go: 10 000,00 zł.


Samko-Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Połczyń­ska 112A
01–304 War­sza­wa

tel. 22 636 85 07
e-mail: inwestycje@samko.pl

Sąd Rejo­no­wy dla m. st. War­sza­wy
XIII Wydział Gospo­dar­czy KRS
KRS nr: 0000269366
NIP: 527–253-42–15
REGON: 140845826

Wyso­kość kapi­ta­łu zakła­do­we­go: 1 000 000,00 zł.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwi­sko

Adres ema­il

Tele­fon

Skąd dowie­dzia­łeś się o inwe­sty­cji:

Wybierz temat

Treść wia­do­mo­ści

Wyra­żam zgo­dę na prze­sy­ła­nie przez pod­mio­ty nale­żą­ce do Sam­ko Deve­lop­ment Sp. z o.o. oraz Samko-Inwestycje Sp. z o.o. infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną, zgod­nie z usta­wą z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Biu­ro Sprze­da­ży
ul. Połczyń­ska 112A, 01–304 War­sza­wa

tel. +48 516 018 874

 

No Logo Added!