WIĘCEJ

Oferta w przygotowaniu

Obec­nie Zespół Sam­ko przy­go­to­wu­je się do reali­za­cji kolej­nej inwe­sty­cji na war­szaw­skiej Woli. Już wkrót­ce ofer­ta sprze­da­ży uka­że się na stro­nie inter­ne­to­wej. Tym­cza­sem zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z zakład­ką „reali­za­cje”, gdzie pre­zen­tu­je­my nasze dotych­cza­so­we osiągnięcia.

ico-bud