KLAUZULA INFORMACYJNA

w przy­pad­ku zbie­ra­nia danych bez­po­śred­nio od oso­by, któ­rej dane dotyczą

 

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. infor­mu­ję, że:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani / Pana danych oso­bo­wych jest SAMKO P.U.H. Miro­sław Bar­ba­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie (01–304) przy ul. Połczyń­skiej 112A, zwa­ny dalej Admi­ni­stra­to­rem, któ­ry pro­wa­dzi ope­ra­cje prze­twa­rza­nia Pani / Pana danych osobowych.
 2. Pani / Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu reali­za­cji zle­co­nych usług / wyko­ny­wa­nia umów na pod­sta­wie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.
 3. Pani / Pana dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do reali­za­cji celu, dla jakie­go dane oso­bo­we zosta­ły udostępnione.
 4. Pani / Pana dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne do innych pod­mio­tów z gru­py kapi­ta­ło­wej, do któ­rej nale­ży SAMKO P.U.H. Miro­sław Barbachowski.
 5. Pani / Pana dane oso­bo­we nie będą udo­stęp­nia­ne innym odbiorcom.
 6. Poda­nie danych jest nie­zbęd­ne do zawar­cia umo­wy / zle­ce­nia usłu­gi, w przy­pad­ku nie­poda­nia danych nie­moż­li­we jest zawar­cie umo­wy / wyko­na­nie usługi.
 7. Posia­da Pani/Pan pra­wo do: 
  • żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych;
  • prze­no­sze­nia danych;
  • wnie­sie­nia sprzeciwu;
  • wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, gdy uzna Pani / Pan, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pani / Pana doty­czą­cych naru­sza prze­pi­sy ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.;
  • cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem przetwarzania.
 1. Pani / Pana dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym profilowaniu.

Wszel­kie pyta­nia w ww. zakre­sie pro­si­my kie­ro­wać na adres: rodo@samko.pl