Polityka Bezpieczeństwa

KLAUZULA INFORMACYJNA w przy­pad­ku zbie­ra­nia danych bez­po­śred­nio od oso­by, któ­rej dane doty­czą   Zgod­nie z art. 13 ust. 1 ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. infor­mu­ję, że: Admi­ni­stra­to­rem Pani / Pana danych oso­bo­wych jest SAMKO P.U.H. Miro­sław Bar­ba­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie (01–304) przy ul. Połczyń­skiej 112A, zwa­ny dalej Admi­ni­stra­to­rem, któ­ry pro­wa­dzi ope­ra­cje prze­twa­rza­nia Pani / Pana danych oso­bo­wych. Pani / … Czy­taj dalej Poli­ty­ka Bezpieczeństwa