CZORSZTYŃSKA 4

Czorsz­tyń­ska 4 to uni­kalny zaką­tek o krok od tęt­nią­cej życiem metro­po­lii. W uro­kli­wym miej­scu, w samym ser­cu zie­lo­nej Woli powstał kame­ralny budy­nek apar­ta­men­towy – ide­alne miej­sce do życia dla osób cenią­cych kom­fort i dys­kretną ele­gan­cję. Ten trzy­pię­trowy budy­nek przy­kuwa uwa­gę inte­re­su­jącą archi­tek­turą, ele­ganc­kim pro­jek­tem czę­ści wspól­nych oraz wyjąt­kową funk­cjo­nal­no­ścią i prze­my­śla­nym roz­kła­dem wszyst­kich 23 apar­ta­men­tów. Wie­lo­sta­no­wi­skowy garaż samo­cho­dowy prze­wi­dziano w czę­ści pod­ziem­nej budyn­ku. Poczu­cie bez­pie­czeń­stwa zapew­nia moni­to­ring, a tak­że cało­do­bowa ochrona.

Kla­sycz­nie pro­sta bry­ła budyn­ku dosko­nale wpi­suje się w oto­cze­nie zabyt­ko­wego Osie­dla Koło oraz malow­ni­czego Par­ku Moczy­dło. Inwe­sty­cję cechu­je wyso­ki stan­dard, sta­ranne wykoń­cze­nie oraz dba­łość o szcze­góły. Har­mo­nia cie­płych barw natu­ral­nego pia­skowca zdo­bią­cego ele­wa­cję budyn­ku, nada­je mu szla­chet­nego cha­rak­teru, a jed­no­cze­śnie dosko­nale współ­gra z buj­ną przyrodą.

W budyn­ku zapro­jek­to­wano 23 apar­ta­menty o zróż­ni­co­wa­nych metra­żach: od 38 m² do 200 m². Funk­cjo­nalne roz­kłady miesz­kań umoż­li­wiają indy­wi­du­alną aran­ża­cję według ocze­ki­wań miesz­kań­ców. Dodat­kową prze­strzeń relak­su i wytchnie­nia sta­no­wią ogród­ki, zapro­jek­to­wane dla apar­ta­men­tów w czę­ści par­te­ro­wej. Pozo­stałe miesz­ka­nia posia­dają wygod­ne, sze­ro­kie bal­kony, a na ostat­niej kon­dy­gna­cji – prze­stronne tara­sy. Ogród­ki na par­te­rach, szkla­ne balu­strady bal­ko­nów, duże drew­niane okna zapew­niają prze­stronne, jasne wnę­trza, jed­no­cze­śnie spra­wia­jąc, że zie­leń sta­nowi nie­malże część aran­ża­cji mieszkania.

previous arrow
04
04a
04b
4C2T1525
4C2T1537aa
4C2T1579
next arrow
04
04a
04b
4C2T1525
4C2T1537aa
4C2T1579

Licz­ne linie auto­bu­sowe i tram­wa­jowe gwa­ran­tują miesz­kań­com dosko­nałą komu­ni­ka­cję z pozo­sta­łymi dziel­ni­cami War­szawy, a pla­no­wana dru­ga linia metra już wkrót­ce będzie dodat­ko­wym udo­god­nie­niem. Nie­wąt­pli­wym atu­tem są tere­ny par­kowe i rekre­acyjne, znaj­du­jące się w naj­bliż­szym sąsiedz­twie: Park Moczy­dło, Park Sowiń­skiego, Park im. Szy­mań­skiego, Lasek na Kole. Dostęp­ne przez cały rok base­ny, kor­ty teni­sowe, hale spor­towe jak rów­nież ścież­ki rowe­rowe, tory rol­kowe, siłow­nie ple­ne­rowe i pla­ce zabaw zachę­cają do aktyw­nego wypoczynku.
Świet­na loka­li­za­cja zapew­nia rów­nież dostęp do miejsc kul­tury i roz­rywki, a tak­że klu­czo­wych insty­tu­cji. Orga­ni­za­cję codzien­nego życia uła­twi boga­ta sieć skle­pów osie­dlo­wych, bli­skość cen­trów han­dlo­wych oraz punk­tów usłu­go­wych. Tuż obok znaj­dują się licz­ne restau­ra­cje, kawiar­nie, klu­by jak rów­nież kino czy teatr.

W naj­bliż­szej oko­licy moż­na rów­nież zna­leźć sze­roki wybór szkół, przed­szkoli, żłob­ków, a tak­że domy kul­tury oraz klu­by orga­ni­zu­jące zaję­cia dla dzie­ci i młodzieży.

Ponad­cza­sowa archi­tek­tura, natu­ralne walo­ry loka­li­za­cyjne, dosko­nała komu­ni­ka­cja z wybra­ną dziel­nicą War­szawy – to wszyst­ko two­rzy nie­po­wta­rzalną ener­gię tego wyjąt­ko­wego miejsca.

LOKALIZACJA

INNE REALIZACJE