Ana­li­za sta­nu praw­ne­go obej­mu­je spraw­dze­nie poten­cjal­nych ryzyk, jakie mogą wią­zać się z pla­no­wa­ną inwe­sty­cją. Przed­mio­tem bada­nia jest przede wszyst­kim tytuł praw­ny do nie­ru­cho­mo­ści, ist­nie­nie obcią­żeń takich jak hipo­te­ki czy słu­żeb­no­ści, czy inne pra­wa poprzed­nich wła­ści­cie­li. Wery­fi­ku­je­my tak­że pra­wi­dło­wość ist­nie­ją­ce­go lub pla­no­wa­ne­go pro­ce­su budowlanego. 

SAMKO poszu­ku­je nie­ru­cho­mo­ści pod reali­za­cję pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych w War­sza­wie i oko­li­cach. Jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni naby­ciem grun­tów nie­za­bu­do­wa­nych, jak i zabu­do­wa­nych budyn­ka­mi prze­zna­czo­ny­mi do roz­biór­ki. Jeże­li poszu­ku­je­cie Pań­stwo wia­ry­god­ne­go nabyw­cy, a posia­da­cie nie­ru­cho­mo­ści lub wie­dzę o moż­li­wo­ści ich naby­cia, pro­si­my o kon­takt.

Poza naby­wa­niem nie­ru­cho­mo­ści, podej­mu­je­my się rów­nież zaku­pu praw i rosz­czeń do grun­tów war­szaw­skich od wła­ści­cie­li lub ich spad­ko­bier­ców. Dzię­ki ela­stycz­ne­mu i indy­wi­du­al­ne­mu podej­ściu, jeste­śmy goto­wi pod­jąć się regu­la­cji sta­nu praw­ne­go nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych pro­jek­tów inwestycyjnych.

Pro­wa­dzi­my postę­po­wa­nia mają­ce na celu zwrot poprzed­nim wła­ści­cie­lom lub ich następ­com praw­nym nie­ru­cho­mo­ści prze­ję­tych przez pań­stwo w dro­dze nacjo­na­li­za­cji lub wywłasz­cze­nia. Nie wyklu­cza­my zaku­pu rosz­czeń do odzy­ski­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści. Wie­my, że każ­da spra­wa wyma­ga indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia, dla­te­go też każ­dy Klient jest dla nas wyjątkowy. 

Poza regu­la­cją sta­nów praw­nych i zaku­pem grun­tów, mamy doświad­cze­nie w pośred­nic­twie w obro­cie nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Jeśli zatem pla­nu­je­cie Pań­stwo sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści, kom­plek­so­wo zaj­mie­my się obsłu­gą trans­ak­cji, jak i dobo­rem opty­mal­ne­go nabyw­cy, nie wyklu­cza­jąc zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści na wła­sny rachunek.


War­ning: count(): Para­me­ter must be an array or an object that imple­ments Coun­ta­ble in /wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

zakup nieruchomości

WIĘCEJ

  • Regu­lu­je­my sta­ny praw­ne nieruchomości.
  • Naby­wa­my grun­ty na wła­sny rachunek.
  • Pośred­ni­czy­my w obrocie.
  • Sprze­da­je­my mieszkania.
  • Skon­tak­tuj się z nami, jeste­śmy do Two­jej dyspozycji!

ikona1
ikona2
ikona3